Tiếng Pháp Tiếng Anh Tiếng Việt

Trang chủ

Tổ hợp nghiên cứu Pháp-Việt Prise được thành lập từ năm 2003 nhằm đánh giá các nguy cơ từ quá trình thâm canh các hệ thống chăn nuôi và đề xuất các quy trình kỹ thuật hướng tới thâm canh hợp lí.


Tin tức


Ấn phẩm mới xuất bản

  • Tổng quan về hệ thống chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam
  • Tóm tắt về các quy chế An toàn thực phẩm tại Việt Nam

Thiết kế bởi Swiss IT Tech

© Cirad - 2008 - Bảo lưu mọi quyền. - Ngày cập nhật : 19/08/2008